Walne Zebranie

2021-06-28 12:29

    W dniu 21 czerwca 2021 r. w Karpaczu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborze Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „My też potrafimy”.

    Na 28 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w zebraniu uczestniczyło 19 osób, co stanowi o ważności zebrania (kworum).

Zebranych powitała prezes Iwona Gucwa, po czym przedstawiła porządek obrad, omówiła zrealizowane zamierzenia i zadania Stowarzyszenia z ostatnich 5 lat oraz złożyła rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji.  Następnie wybrano przewodniczącego - Leszka Karbowskiego i sekretarza - Mariana Szklanego zebrania, a Renata Lekszycka przedstawiła pozytywne dla odchodzącego zarządu sprawozdanie komisji rewizyjnej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Po powołaniu komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji statutowej wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz zatwierdzono zmiany w Statucie.

    Po ukonstytuowaniu się zarządu podano jego skład:

prezes - Krystyna Płuzińska

wiceprezesi - Edward Wach i Marian Szklany

sekretarz - Iwona Gucwa

skarbnik - Adam Lekszycki.     

    Komisja rewizyjna:

przewodnicząca - Teresa Wierzbicka

członkowie: Renata Lekszycka i Andrzej Mazur

 Na wniosek zarządu komisja statutowa zaproponowała dokonanie zmian w statucie Stowarzyszenia.  Pierwsza zmiana wynika z nowego adresu.  Dwie następne z braku możliwości realizacji zadań wymienionych w punktach wymagających korekty, a czwarta z konieczności usprawnienia reprezentowania osób upoważnionych w banku.

Przewodniczący zebrania pogratulował nowo wybranym członkom zarządu i komisji rewizyjnej,  podziękował  wszystkim przybyłym za aktywny udział w dyskusji i głosowaniach.

Na zakończenie nowa prezes Stowarzyszenia Krystyna Płuzińska w krótkim wystąpieniu podziękowała wszystkim za okazane zaufanie, zapewniła o kontynuacji starań w realizacji celów i zadań określonych w statucie , szczególnie w zakresie integracji, działań kulturalno-edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych.


Strona twórcy serwisu